Xenoestrogen Kit 2

Xenoestrogen Kit 2

Regular price
$150.00
Sale price
$150.00

1. Ethinyl Estradiol
2. Formononetin
3. Fungicides
4. Furans
5. Halogen Arom Hydroc HAHs
6. Heptachlor
7. Herbicides
8. Hexachlorobenzene HCB
9. Hydroxy-Anisole Butyrate
10. Kelthane
11. Kepone
12. Lindane
13. Linuron
14. Malathion
15. Mancozeb
16. Maneb
17. Methomyl
18. Methoxychlor
19. Methylb Camphor (4-MBC)
20. Metiram
21. Metribuzin
22. Mirestrol
23. Mirex
24. Mycoestrogens
25. Naphthol
26. Nitrofen
27. Nonoxynol-9
28. Nonylphenol
29. Nonylphenol Amine Salts
30. Nonylphenol, Hepta-Nonyl
31. Nonylphenol, Hexa-Nonyl
32. Nonylphenol, Octa-Nonyl
33. Nonylphenol, Ortho-N-Non
34. Nonylphenol, Penta-Nonyl
35. Nonylphenolethoxylates
36. Nonylphenoxycarboxy Ac
37. Octylphenol
38. Orongrochlorides
39. Oxychlordane
40. Oxydemeton-Methyl
41. P-Alkylph Ethoxyl APnEO
42. P-Alkylphenols AP
43. Paraben, Butyl Paraben
44. Paraben, Ethyl Paraben
45. Paraben, Methyl Paraben
46. Paraben, Propyl Paraben
47. Parathion
48. Pelargonin
49. Penconazole
50. Pentachlorophenol PCP
51. Pesticides
52. Phenolic Oximes
53. Phenoplast Resins
54. Phenosulfothiazine
55. Phenyl Salicylate
56. Phthalates
57. Phthalates, Butylbenzyl BBP
58. Phthalates, Diethylhex DEHP
59. Phthalates, Dioctylph DOP
60. Phthalates, Monoethyl MEHP